Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://eurzad.uglipno.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://eurzad.uglipno.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://eurzad.uglipno.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W GMINNYM SYSTEMIE KOMUNIKACJI ONLINE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Lipno z siedzibą w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 29. Mogą się z nim Państwo skontaktować przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu (ePUAP) dostępną na stronie uglipno.pl lub listownie: ul. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Zajączkowska. Można się z nią skontaktować przez ePUAP, e-mailem na adres: ochronadanych@uglipno.pl lub telefonicznie: 54 288 62 27. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Gminę Lipno, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 3. Podstawy przetwarzania danych:
 • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), która nakłada na gminę zgodnie z art. 7 ust. 1 obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy. Działaniami takimi są np.: wydawanie decyzji administracyjnej, wydawanie postanowień, zaświadczeń itp.,
 • zawarcie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art.
  6 ust. 1 lit. d RODO), np. kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy wie, że jest do czegoś uprawniona,
 • niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Tego rodzaju przetwarzanie musi mieć oparcie w przepisach prawa, na podstawie którego działa administrator np.: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ale też ochrona zdrowia czy oświata,
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika z ww. przesłanek, np. podanie numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług poprzez Gminny System Komunikacji Online eurzad.uglipno.pl takich jak: załatwianie spraw urzędowych, składanie
  i rozpatrywanie pism i wniosków, sprawdzanie i opłacanie faktur, sprawdzanie i opłacanie podatku i inne.
 2. Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe będą podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, organy podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące działalność administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, którymi są np. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz wykonujące inne wyspecjalizowane usługi. Przekazanie danych podmiotom przetwarzającym może nastąpić tylko, jeśli zapewnią one odpowiedni poziom ochrony praw osób.
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji tj.:
 • Od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, realizacja umów i inne,
 • Do czasu przedawnienia roszczeń,
 • Do czasu wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jej udzielenia,
 • Dokumentacja pozostała np.: uchwały, protokoły posiedzeń itp. są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych
 • jest obowiązkowe, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa.
  W przypadku odmowy podania danych lub podania danych nieprawidłowych, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, np. rozpatrzyć wniosku czy wydać decyzji,
 • jest obowiązkowe, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi umowa. W przypadku odmowy podania danych lub podania danych nieprawidłowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy,
 • jest dobrowolne, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

 

Ułatwienia dostępu: